DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ FUNKCIONALITY A PODPOŘTE AGILITU A INOVATIVNOST

PROCE55 automatizuje procesy, které SAP® nepokrývá nebo nepokrývá dostatečně. Obsluze významně zjednodušuje práci se SAP, pracovníci nejsou limitováni možnostmi, komplikovaností a nedostatečnou flexibilitou SAP.

SAP na jedné straně optimální automatizuje standardní byznys procesy, ale na straně druhé často chybí podpora pro specifické firemní procesy v kontextu SAP. Optimálním úkolem SAP je role firemní páteře, specifické procesy mohou být podporovány prostřednictvím optimalizovaných specializovaných IT řešení, které jsou integrovány se SAP. Dnes, kdy většina organizací potřebuje pro svůj byznys více než jeden IT systém, je v této souvislosti kritickou otázkou integrace.

Ačkoliv výrobní firma má zavedený SAP, pro provozní procesy výroby, logistiky a údržby ho obvykle používá okrajově nebo ho nepoužívá vůbec. V tomto kontextu chceme, na základě zkušeností z mnoha projektů uvést, že standardní moduly SAP obvykle dostatečně neřeší provozní procesy a potřeby výrobních závodů. Limity, s nimiž zákazníci bývají konfrontováni, jsou (1) funkcionalita, která dostatečně nepokrývá potřeby a specifika výrobního závodu, (2) komplikované použití, vyžadující značné nároky na čas a kvalifikaci obsluhy a (3) nepružnost při realizaci změn.

Aby zákazník získal firemní specifické řešení, které podpoří jeho konkurenční výhodu a rozšíří funkcionalitu SAP do provozních (shop-floor) procesů, je optimální implementovat řešení PROCE55 integrované se systémem SAP.

Řešení založené na technologii a aplikacích PROCE55 umožňují optimální automatizaci specifických byznys procesů (zejména v logistice, výrobě, skladech, údržbě, atd.) A umožňují integraci se SAP a jinými standardními, jakož i legacy systémy.

Použití PROCE55 v kombinaci se SAP, umožňuje dosáhnout velmi vysokou úroveň automatizace a vertikální integrace podnikových procesů. PROCE55 automatizuje procesy, které SAP nepokrývá nebo je pokrývá nedostatečně. Obsluze významně zjednodušuje práci se SAP, pracovníci nejsou limitováni možnostmi, komplikovaností a nedostatečnou flexibilitou SAP. Řešení je bezzlomově integrované se SAP, pracuje v reálném čase bez zpoždění (on-line) a zároveň je neinvazivní vůči SAP (není potřeba měnit SAP).

V důsledku reálného zvýšení výkonnosti procesů bude dosažena vyšší produktivita a snížení procesních nákladů. PROCE55 umožní snadnou implementaci firemních specifických řešení, doplní existující SAP a dodá agilitu do byznys operací.

Kritickým faktorem úspěšnosti je kontinuální optimalizace byznys procesů ohledně výkonnosti i snižování procesních nákladů. Optimalizace podnikových procesů může být dosaženo jen přes efektivní provádění procesů, reporting, sledování, analýzu a patřičný redesign. PROCE55 umožňuje, v závislosti na měnícím se byznys prostředí, jednoduchou a flexibilní adaptaci řešení použitím modelování, takže podporované byznys procesy mohou být optimalizovány kontinuálně.