DOPLŇTE CHÝBAJÚCU FUNKCIONALITU A PODORTE AGILITU A INOVATÍVNOSŤ

PROCE55 automatizuje procesy, ktoré SAP® nepokrýva dostatočne. Obsluhe významne zjednodušuje prácu s SAP, pracovníci nie sú limitovaní možnosťami, komplikovanosťou a nedostatočnou flexibilitou SAP.

SAP na jednej strane optimálne automatizuje štandardné biznis procesy ale na strane druhej často chýba podpora pre špecifické firemné procesy v kontexte SAP. Optimálnou úlohou SAP je rola firemnej chrbtice, špecifické procesy môžu byť podporované prostredníctvom optimalizovaných špecializovaných IT riešení, ktoré sú integrované s SAP. Dnes, keď väčšina organizácií potrebuje pre svoj biznis viac ako jeden IT systém, je v tejto súvislosti kritickou otázkou integrácia.

Aj keď výrobná firma má zavedený SAP, pre prevádzkové procesy výroby, logistiky a údržby ho obvykle používa limitovane alebo ho nepoužíva vôbec. V tomto kontexte chceme, na základe skúseností z mnohých projektov uviesť, že štandardné moduly SAP obvykle dostatočne neriešia prevádzkové procesy a potreby výrobných závodov. Limity, s ktorými zákazníci bývajú konfrontovaní, sú (1) funkcionalita, ktorá dostatočne nepokrýva potreby a špecifiká výrobného závodu, (2) komplikované použitie, vyžadujúce značné nároky na čas a kvalifikáciu obsluhy a (3) nepružnosť pri realizácii zmien.

Aby zákazník získal firemné špecifické riešenie, ktoré podporí jeho konkurenčnú výhodu a rozšíri funkcionalitu SAP do prevádzkových (shop-floor) procesov, je optimálne implementovať riešenie PROCE55 integrované so systémom SAP.

Riešenia založené na technológii a aplikáciách PROCE55 umožňujú optimálnu automatizáciu špecifických biznis procesov (najmä v logistike, výrobe, skladoch, údržbe, atď.) a umožňujú bezzlomovú integráciu s SAP a inými štandardnými, ako aj legacy systémami.

Použitie PROCE55 v kombinácii s SAP umožňuje dosiahnuť veľmi vysokú úroveň automatizácie a vertikálnej integrácie biznis procesov. PROCE55 automatizuje procesy, ktoré SAP nepokrýva alebo ich pokrýva nedostatočne. Obsluhe významne zjednodušuje prácu s SAP, pracovníci nie sú limitovaní možnosťami, komplikovanosťou a nedostatočnou flexibilitou SAP. Riešenie je bezzlomovo integrované s SAP, pracuje v reálnom čase bez oneskorenia (on-line) a zároveň je neinvazívne voči SAP (nie je potrebné meniť SAP).

V dôsledku reálneho zvýšenie výkonnosti procesov bude dosiahnutá vyššia produktivita a zníženie procesných nákladov. PROCE55 umožní jednoduchú implementáciu firemných špecifických riešení, doplní existujúci podnikový softvér a dodá agilitu do biznis operácií.

Kritickým faktorom úspešnosti je kontinuálna optimalizácia biznis procesov pokiaľ ide o výkonnosť ako aj znižovanie procesných nákladov. Optimalizácia biznis procesov môže byť dosiahnutá len cez efektívne vykonávanie procesov, reporting, monitorovanie, analýzu a patričný redizajn. PROCE55 umožňuje, v závislosti od meniaceho sa biznis prostredia, jednoduchú a flexibilnú adaptáciu riešenia použitím modelovania, takže podporované biznis procesy môžu byť optimalizované kontinuálne.